Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agromund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie, ul. Piłsudskiego 25,
  46-100 Namysłów
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem – biuro@agromund.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki oraz wykonywać rozliczenie finansowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a).organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
  które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b).inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Agromund Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem
 6. jest Agromund Sp. z o.o.
 7. Powyższe dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
  c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e)     prawo do przenoszenia danych
  f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Agromund Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Pani/Pana dane nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym ani do Państw trzecich.